HƯƠNG LINH THIÊNG – VỊ SUM VẦY

Từng tờ lịch rơi xuống báo dần tới đêm trừ tịch, cũng là lúc mọi người trong nhà càng hối hả để tới giao...